Thursday, December 18, 2014

तू मला पहिले.... मी तुला पाहिले

प्रश्न:   तू मला पहिले....मन हे भाळले
           का कसे सांग ना..प्रेम अन जाहले

उत्तर:  मी तुला पहिले....मन हे भाळले
            गुंतल्या भावना...प्रेम अन जाहले

प्रश्न:   भेटली प्रीत ही...मेघ अन दाटले
           का कसे सांग ना....प्रेम अन जाहले

 उत्तर:  बरसले मेघ अन ...चिंब मी न्हाइले
             गुंतल्या भावना...प्रेम अन जाहले

 प्रश्न:  गोठल्या ह्या दिशा....क्षण हि स्थिरले
          का कसे सांग ना...प्रेम अन जाहले

 उत्तर:  स्तब्ध्ले मी जरी....श्वास झंकारले
             गुंतल्या भावना...प्रेम अन जाहले

प्रश्न:   पापण्या स्पर्शल्या...ओठ अन लाजले
          का कसे सांग ना...प्रेम अन जाहले  

 उत्तर:  बोलण्याआधी जणू , ओठ हे बोलले
            गुंतल्या भावना...प्रेम अन जाहले

प्रश्न:   बावरी वेळ ती...सावळे गीत हे...
          का  कसे सांग ना...प्रेम अन जाहले

 उत्तर:  ऐकता गीत हे...मन्मना वाटले
             गुंतल्या भावना...प्रेम अन जाहले


No comments:

Post a Comment